Alle indlæg af Margit Laursen

Referat generalforsamling 2023

Seest-spejdernes generalforsamling 2023

Referat

Generalforsamlingen blev gennemført den 27. februar 2023 kl. 17.00.

 1. Valg af dirigent

Jonathan Thormann blev foreslået. Ingen andre foreslået. Jonathan Thormann valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt varslet.

 

 1. Valg af referent

Karen Storgaard Larsen blev foreslået. Ingen andre foreslået. Karen Storgaard Larsen valgt.

 

 1. Aflæggelse af beretning v. formanden

Karen Storgaard Larsen aflagde følgende beretning, som efterfølgende blev godkendt af generalforsamlingen.

Når jeg kigger på tilbage på det sidste år hos Seest-spejderne, så fylder corona og nedlukning slet ikke noget. Corona havde ellers påvirket mange af de foregående år med masser af nedlukninger. Derimod er der flere gode begivenheder at se tilbage på i det foregående år hos Seest-spejderne. Sommerens tur til Sjælland for at deltage på Spejdernes Lejr står for mange af vores spejdere, som et højdepunkt, men set fra min stol har der været masser af højdepunkter.  Seest-spejderne har igen i år vist sig at være samarbejde, kammeratskab, spejderfærdigheder og ikke mindst socialt fællesskab. Det er i sig selv et kæmpe højdepunkt.   

Seest-spejderne er fortsat en stor spejdergruppe. Status er, at vi har 3 familier ved familiespejdere, 16 ulve, 4 juniorer, 8 trop-spejdere og 8 senior-spejdere. Det er en fin tilslutning.

Jeg oplever, at vi hos Seest-spejderne giver et godt og relevant spejdertilbud til børn og unge. Vi har dygtige ledere, som alle er optaget af at videregive gode spejderfærdigheder, lære børnene gode samarbejdsevner og inspirere til godt kammeratskab. Stor tak til alle lederne for jeres store frivillige indsats. Jeg er meget imponeret over jeres vilje og evne til at prioritere vores børn og unge hos Seest-spejderne også i jeres travle hverdag. Det er vi alle meget taknemmelige for.

I bestyrelsen har vi været særligt optaget af tre ting det sidste års tid.

For det første er det en løbende opgave, at rekruttere de ledere der skal bruges i en stor spejdergruppe. Vi har som nævnt dygtige ledere hele vejen rundt. Men vi har også ledere, som i kortere eller længere tid skal have en pause fra ledergerningen på grund af uddannelse, job og familieliv. Derfor har vi brug for alles hjælp til at spotte gode lederemner. Særligt er vi udfordret hos bæverne, hvor ledersituationen desværre har medført, at vi ikke kan give et bæver-tilbud.

Dernæst har vi været optaget af at gruppens ledere er i god trivsel som spejderledere. Det er vores indtryk i bestyrelsen, at der er blevet arbejdet konstruktivt med ledelse og trivsel blandt gruppens ledere. I arbejder meget med struktur og planlægning, og der virker til at betyde rigtig meget for trivslen hos alle ledere.  Stort tak til Thomas og Eva for den opgave, som I har påtaget jer med at udgøre en samlet gruppeledelse.

Endelig har vi forsøgt at arbejde med kommunikation i gruppen. Vi vil gerne, at der er god kommunikation mellem gruppen, spejderne og forældrene om alle gruppens aktiviteter.

Som tidligere nævnt blev sommerens deltagelse på Spejdernes Lejr et af årets højdepunkter. Tak til alle jer ledere, som gjorde det muligt for vores store børn og unge at få den oplevelse det er at deltage på sådan en kæmpe spejderlejr.

Ulvene havde også mulighed for at komme på en forårslejr.  

Efter sommerferien havde vi igen mulighed for at holde oprykningsceremoni for alle spejdere og deres forældre. Derfor blev efteråret fyldt med mange gode spejderaktiviteter. Og i november gennemførte vi en rigtig god familielejr, hvor vi var en masse spejdere og familier sammen. Det er dejligt at mærke den opbakning fra forældregruppen til spejderarbejdet.

Men for en spejder er det også enhedsmøderne med spejderaktiviteter, der tæller. Der hvor man uge efter uge kan få flere og flere spejderfærdigheder. Derfor er det også en meget stor glæde, at vi sidste år kunne opstarte en familie-spejder-enhed. Her er der fokus på spejderfærdigheder og spejderfællesskab for hele familien. Tak til Eva og Jonathan for jeres initiativ og engagement i den arbejdsgren.

Tak til jer alle for store og små bidrag til Seest-spejderne gennem det sidste år.

I oktober var bestyrelse og lederflokken sammen om en visionsaften, hvor vi fik 5 grundlæggende principper på plads, som er afgørende for os hos Seest-spejderne. Dem vil jeg gerne dele med jer:

Overordnet vision for spejderarbejdet:

 

 1. Der er mellem ledere, gruppeledere og gruppebestyrelsesmedlemmer enighed om, at følgende værdier og kendetegn for spejderarbejdet i Seest er vigtige for os: Vi lærer børn og unge at tage ansvar, at lykkes i fællesskab, at vi alle er gode til noget, at vi hjælper hinanden, og at der er plads til dig. Det gør vi, fordi vi mener, at hver enkel er værdifuld uanset køn, race, tro, seksuel orientering mv.

 

 1. Vi vil give børn og unge gode spejder-færdigheder, men også spejdermæssige højdepunkter. Derfor udarbejder ledergruppen nu et udkast til ”års-plan” for større lejre og ture, som har et 4-5 års rul omkring SL-lejrene. I årsplanen skal SL, centerlejr, egen gruppetur og en større udenlandstur gerne indgå.

 

 1. Vi vil prioritere, at spejderne får tilbudt alle de uddannelsesmuligheder, som eksisterer – PLPA, Roland, Ulk, mv.

 

 1. Ledernes trivsel og engagement er vigtig. Nogle motiveres af de resultater, som de skaber med spejderne, andre motiveres også af egne udviklingsmuligheder og spejderoplevelser. Vi vil give plads til det hele og løbende sikre kompetenceudvikling også til vores spejderledere.     

 

 1. Vi har ikke nogen vision om at blive større – kun hvis vi også får flere ledere. Der er fortsat vigtig for os, at der er tid og plads til relationen med det enkelte barn. Derfor kan vi fortsat have enheder, som er lukkede for tilgang, når vi vurderer, at der er nødvendigt for enhedens trivsel.

 

Og med det afslutter jeg min beretning for det seneste år hos Seest-spejderne.  

 

 1. Godkendelse af regnskab v. kassereren

Regnskabet blev omdelt og gennemgået. Årets resultat er et underskud på 59.529,55 kr., som primært kan henføres til dyre lejrture, særligt spejdernes lejr.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

 1. Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag, og planer for udvikling og vækst.

Ingen forslag var indkommet, derfor blev intet behandlet under dette punkt.

 

 1. Valg af gruppeleder og gruppeassistent (lederne er stemmeberettiget)

Gruppeleder: Thomas Warming blev foreslået og valgt.

Gruppeassistent: Eva Thormann blev foreslået og valgt

Den samlede gruppeledelse er delt mellem gruppelederen og gruppeassistenten.

 

Lederrepræsentant i gruppebestyrelsen: Pia Nielsen blev foreslået og valgt.

 

 1. Valg af medlemmer til gruppebestyrelsen (Karen Storgaard Larsen og Margit Laursen er på valg)

Der kan vælges op til repræsentanter.

Følgende blev foreslået: Sanne Christesen, Stefan Vandel, Margit Laursen og Karen Storgaard Larsen, som alle blev valgt.

 

 1. Valg af revisorer

Revisor: Laila Damm foreslået og valgt

Revisor-suppleant: Bent Bach Nielsen foreslået og valgt.

 

 1. Eventuelt

Intet behandlet.

Referat fra forældreaften/genralforsamling

Referat af forældremøde og Generalforsamling den 24. februar 2016.

 

Kommende spejderlejre i gruppen:

– Gruppertur d. 8. til den 10. april deltagelse af alle i gruppen.
– Ulvetur fra den 5. til den 8. maj 2016 turen går til Houens Odde.
– Sommerlejr deltagelse af alle dog undtaget Bæverne i uge 27 fra onsdag den 6/7-16 til 10/7-16. Junior/trop alle dage, Ulvene fra den 7/7 til den 9/7. Lejren foregår i Forlev /ved Skanderborg) hvor der på stedet er andre spejdere af alle farver. Junior/trop køre med tog til Skaderborg og skal hentes i lejeren søndag. Ulvene skal køres og hentes i lejren.
Bæverne skal på Hyttetur i Gesten den XX til den XX 2016 (same procedure as last year! Yes same procedure as every year !) som den eneste er Bæverne i hytte alle andre lejre foregår i telt.

 

Alle lejre vil blive annonceret med tilmelding og betaling via lederne, Det forsøges at koordinere så Tilmeldingen bliver samlet for de enkelte grupper.

 

Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent

Margit (kasser) er dirigent. Karin skriver referat.

 

 1. Aflæggelse af formandens beretning

Formanden Tim aflagde beretning med følgende punkter:

– der har i årets løb være mange aktive ledere og spejdere.

– Der har været en lille tilgang af spejdere.

– Stor tak til Jeanette for at hjælpe til i Louises (gruppelederens) fravær.

– Stor tak til alle lederne som gør en stor indsats med børnene.

Det har været udfordringer i grupperådet specielt i samarbejde mellem grupperåd og lederne; samarbejdet er i fokus og vi ser fremad mod det kommende år og alle aktiviterne som skal gennemføres.

Det er vigtigt at der er opbakning fra forældrene. Det er vigtigt at børnene selv er aktive og at de deltager i fællesskabet. Børnene lære at løse opgaver og konflikter selv. Det er i højsæde at være en god kammerat og tage vare på sig selv. Der skal være tid til eftertanke og stilhed.

Grupperådet har brug for opbakning.

Formandes beretning blev godkendt.

 

 1. Godkendelse af regnskab

Kassere (Margit) gennemgik det udleverede regnskab og svarede på spørgsmål. Regnskabet viste et lille underskud, men der er dog dækning. Vi skal ikke samle til bankbogen pengene skal i omløb.

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Gruppens arbejde fremover

Louise (gruppeleder) har deltaget i workshop på Gram Slot med andre spejdere hvor mottoet var “Ryk verden med vilje”. Louises mål som gruppeleder har været at rykke grupperåd og lederne “med vilje”. Vi har i de sidste år både været en helt nyt grupperåd og mange nye ledere og forventninger skulle afstemmes mellem grupperådet og lederne. Hvem gør hvad?

Der arbejdes med et årshjul med klar beskrivelse af hvem der for de enkelte aktiviteter har ansvaret.

Lederne har ansvaret for børnene og spejderarbejdet hvor grupperådet er ansvarlige for de enkelte aktiviteter for hele gruppen i Seest herunder jule-banko og praktikken for afvikling af års-afslutningen.

Julekalendersalget blev i år valgt fra, da der har været mange om budet og ikke alle fulgte de udstukne retningenslinier for start af julekaldender salg m.v.

Der ses frem til den store sommerlejr i 2017. Hvor alle spejdere samles en uge i sommerferien. Sommerlejren i 2017 afvikles i uge 30 i sønderborg.

Aktiviteter i støbeskeen er fælles opstart, et åbent hus etc. Traditioner skal bygges op, de gode ledere skal fastholdes, der skal tiltrækkes nye ledere og vi skal få et stærkt grupperåd.

 

 1. Valg af medlemmer til grupperådet.

På valg er:

Tim Jørgen Larsen (modtager genvalg) og derudover vil vi gerne udvide rådet med 2 personer.

Vi står i den situation at en af deltagerne i grupperådet har trukket sig – Kim, da datteren er stoppet som spejder i junior/trop. Dette medfører at der er et ønske om 3 nye forældre i grupperådet.

Følgende forældre stiller op til Tim (Lasses far Ulv), Mette (Hannahs mor Ulv) og Henrik (Gustavs fra Ulv) stiller op til grupperådet. Alle 3 er optaget i grupperådet.

 

 1. Valg af revisorer: en revisor og en revisorsuppleant.

Ingen af de nuværende revisorer ønsker genvalg.

Kim (Annas far Bæver) stiller op som revisor. Kim er hermed revisor for gruppen.

Der er ikke opstillet revisorsuppleant ved generalforsamlingen, men det forsøges at få en forældre til at tage denne rolle.

 

 1. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 

8. Eventuelt.

Intet under dette punkt.

Forældreaften i Seest Gruppe den 24/2 2016

SEEST GRUPPE INVITERER HERMED TIL

Forældreaften

Onsdag d. 24. februar kl. 19.00

Spejderlejr forår/sommer 2016

Kom og hør om de kommende spejderlejre i gruppen:

– Gruppetur d. 8 til 10 april

– Sommerlejr uge 27

Lederne fortæller om hvor vi skal hen, program,

aktiviteter, forventninger og praktiske ting.

Stil gerne spørgsmål!

 

Derefter er der generalforsamling:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Gruppens arbejde fremover
 5. Valg af medlemmer til grupperådet.

På valg er:

Tim Jørgen Larsen (modtager genvalg)

Derudover vil vi gerne udvide rådet med 2 personer

6. Valg af revisorer: en revisor og en revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Indkomne forslag.( skal afleveres på e-mail:
inden 22/2 2016).

 

 

Vi slutter aftenen med hjemmebagt kage og pølsehorn, kaffe og te.

Her er god mulighed for at snakke med jeres børns ledere og de andre forældre.

 

 

 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE, TIL EN HYGGELIG AFTEN I SEEST

 

TILMELDING  23/2 til enhedslederen eller på mail til:

 

365 !!

Så er ikke mindre end 5 ledere og 3 spejdere igang med 365 mærket!

Det går i alt sin enkelthed ud på at bære tørklæde i 365 dage (1år), det er en enestående måde at komme i snak med andre folk/spejdere på og så vi ser det at man er stol af at være spejder! Alle er startet den 1/11-15 Vi ønsker dem helt og lykke 🙂

DSC_0247På billedet ses Henrik og sønninke !

Referat fra generalforsamling den 26/2 2015

Referat generalforsamling KFUM, Seest, Kolding afholdt d. 26/2 kl. 18.30

Deltagere: Margit(kassere), Tim(Formand & far til Laura, Bæver), Karin(mor til Signe, Ulv), Karen(mor til Ella, Ulv), Jette, Louise, Jeanette, Jeanette(mor til Jacob, trop), Monika(mor til Sebastian, Bæver) Maria.

Præsentation af de fremmødte

1)
Valg af dirigent: Margit
Valg af referent: Jette

2)
Formandens beretning:
– De frivillige ledere har i det forgangne lagt rigtig mange timers arbejde i arbejdet.
– Der er i hele KFUM, Seest afd. En god opbakning fra alle enheder,
– Der er pt. Rigtig mange Bæver-spejdere
– KFUM, Seest var på sommerlejr i 2014 som var en stor succes
– Da undertegnede tiltrådte som formand ved sidste generalforsamling var den lederkrise som var opstået ca 1½ år forinden endnu ikke overstået. Der er i det forløbne år brugt rigtig mange kræfter på at vende stemningen som er lykkedes!!
– I det frivillige arbejde i grp-rådet(bestyrelsen) kunne der godt bruges nogle flere forældre
– Der blev afholdt julefrokost for alle ledere og grupperødder samt deres respektive partner.

3)
Fremlæggelse af regnskab v/Margit
– Margit gennemgik regnskabet.
– Vi sælger ikke længere lodsedler og julekalendere, da det gennem de sidste par år har været svært at sælge. Det er prioriteret at ledernes kræfter i stedet bruges på børnene
– Omdeling af Kirkeblad giver godt. Det deles ud tre gange årligt. Der skal spørges til, hvorvidt vi kan få en større betaling for uddeling af kirkebladende. Rita Vejdicksen spørger herom.
– Grænseborgen giver nu udbytte igen.
– Jeanette oplyser at korpset har lavet skabelon, der kan anvendes som hjemmeside. Måske dette kan bevirke at hosting-udgiften kan reduceres. Karin foreslår i forbindelse hermed, at hjemmesiden fremover bruges til information frem for som nu, på facebook, for at gøre Seest-spejderne (mere) synlige.
– Regnskabet viser et underskud på kr. 19.866,02
– Margit oplyser, at indstillingen hos forældrene har været at der hellere må være en kontingentstigning frem for at forældrene skulle engagere sig noget mere.
– Regnskabet blev godkendt.

4)
– Lederne arbejder på at hverve nye ledere
– Lene kommer tilbage efter barsel
– Emil er midlertidig leder hos os et halvt års tid.
Pernille fra H. O. er på prøve. Pernilles veninde Simone vil gerne være leder, såfremt junior-troppen flytter mødedag. Junior-troppen arbejder på at finde ud af om møderne skal flyttes til onsdage eller torsdage.
– Der er aftalt ventelister for både Bævere og Ulve. Max 20 spejdere pr. hold.
– Ulvene skal have noget mere ”spejder-ånd!
– Hvad skal vi med grp-rådet? Evt lave et årshjul(planlægning over et år).
5)
Valg af medlemmer:
– Karin stiller op.
– Dan stiller op.
– Kim Skovsen stiller op.
– Alle tre blev valgt. Stort tillykke og velkommen i grp.-rådet
– Karin ønsker opgaver.
6)
Revisorerne var på valg. De blev genvalgt. (Dog uden at være blevet spurgt om de stillede op til genvalg.) (Er efterfølgende blevet spurgt og har godkendt valget Ref Margit)
7)
Ingen indkomne forslag.
8)
Næste grp.-rådsmøde d. 11/3 kl. 18,30-19,30
– Louise skriver mødeindkaldelser ud pr. mail
– Margit sender en ny revideret udgave ud af mailadr.

Generalforsamling den 26. februar 2015

Kære forældre.

En meget vigtig del, for at jeres børn kan være spejdere, er et grupperåd / en bestyrelse i Seest Gruppe.

Ingen bestyrelse ingen spejdere

 En bestyrelsen består af en gruppeleder (leder for spejderledere og assistenter) Louise Robsahm, en kasserer – Margit Laursen, en formand – Tim Jørgen Larsen. Derudover skal der sidde så mange forældre repræsentanter som muligt jo flere jo bedre, men mindst 3.

 Det er derfor i skal komme til vores generalforsamling torsdag den 26. februar.

I kan læse mere om gruppens bestyrelse her.

Vi ses!

SEEST GRUPPE INVITERER HERMED TIL

GRUPPEMØDE/GENERALFORSAMLING

Torsdag DEN 26.2.2015 KL.18.30

DAGSORDEN:

1. VALG AF DIRIGENT
2. AFLÆGGELSE AF BERETNING
3. GODKENDELSE AF REGNSKAB
4. GRUPPENS ARBEJDE FREMOVER
5. VALG AF MEDLEMMER TIL GRUPPERÅDET.

På valg er:
Jette Svingholm
Karen Nybo
Derudover vil vi gerne udvide rådet med et par personer.

6. VALG AF REVISORER.

En revisor og en revisorsuppleant.
Nuværende:
Henrik Priis Sørensen og Bo Northoff Sørensen

7. INDKOMNE FORSLAG.( Skal afleveres på e-mail: inden 24/2 2014).
8. EVENTUELT.

 Vi slutter aftenen med lidt ”blødt brød”, kaffe og te, derfor vil vi gerne have en tilbagemelding om i kommer!

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE, TIL EN HYGGELIG AFTEN.

Velkommen

Vi er startet et nyt spejderår med masser af nye spejdere, det er rigtig dejligt at så mange vil deltage sammen med os i friluftslivet, og i Seest gruppe er vi opppe på ca. 50 spejdere.

Uniformen og hvordan den skal se ud!

Vi bruger spejderuniformen som et tegn på fællesskab og på kvalitet. Folk vi møder på gaden, har en holdning til hvad der er “indeni” – hvad vi indeholder. Uniformen er med til at skabe en forhåbentlig positiv profil.

Hvornår har vi uniformen på?

 • Ved spejdermødet og til og fra spejdermødet.
 • På spejderlejre
 • Ved flaget
 • Til andagter og gudstjenester
 • Ved møder og arrangementer udenfor spejderhyttens rammer

Hvordan bærer vi den?
Reglementeret spejderuniform er den grønne skjorte og det røde tørklæde.
Uniformen bæres, som det anbefales på illustrationen.
Det er en spejderuniform, med hvad der til hører af særpræg og ikke andet – den skal helst ikke komme til at ligne et fastelavnsris.
Når uniformen ikke er i brug, på en alt for varm sommerdag i lejren, under pioneringsarbejde eller ved bålmaden, anvendes tørklædet eventuelt alene.

(kopieret fra spejdernet.dk)