Referat Gruppemøde 2020

Protokol fra generalforsamling i Seestgruppen den 24. februar 2020

1. Valg af dirigent
Tim Christensen foreslået, ingen andre foreslået. Tim Christensen valgt.

2. Valg af referat
Karen S. Larsen foreslået, ingen andre foreslået. Karen S. Larsen valgt

3. Aflæggelse af beretning v. formand Tim Christensen
Gruppen er kendetegnet ved dybt engagerede ledere i alle enheder. Det er også årsagen til, at der så mange i grupperne. Tak til spejderlederne for det store engagement.
Der er totalt ca. 60 spejdere.
2019 har været kendetegnet ved godt spejderarbejde. Misinformation og konflikt har desværre også præget 2019. Men der er nu lavet gode aftaler, så 2020 kan været præget af godt samarbejde.
Det er lykkedes at få nye spejderledere i 2019. Så der nu er 9 spejderledere.
Vi har i mange år talt om at udvide spejderhytten, men der har vist sig ikke umiddelbart at være muligt. Derfor er den vision pt. på stand by.
Spejderårshjulet er en god idé, som der kan arbejdes videre med i 2020.
Beretningen godkendt.

4. Godkendelse af regnskab v. kasserer Margit Laursen
Margit Laursen gennemgik regnskabet.
Regnskabet viser et underskud i 2019 på 329,75 kr.
Regnskabet godkendt.

5. Forhandling om gruppens arbejde fremover
Ingen indkomne forslag – intet behandlet.

6. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter
Louise A. Robsahm foreslået som tegningsberettigede gruppeleder
Thomas Warming foreslået som gruppeleder / gruppeassistent
Emil Allerslev Lund foreslået som gruppeleder / gruppeassistent
Ingen andre foreslået.
Alle ledere deltog i afstemningen – to gennem fuldmagt. Alle ledere stemte for løsningen med tre-delt ledelse.
Louise A. Robsahm valgt
Thomas Warming valgt
Emil Allerslev Lund valgt
De tre udgør herefter tilsammen gruppeledelsen for Seest-gruppen.

7. Valg af medlemmer til gruppebestyrelse
Jonathan Thormann foreslået
Tim Christensen foreslået
Maya Torp foreslået
Simon Andresen foreslået
Valgt er Jonathan Thormann, Tim Christensen og Maya Torp.
Valgt som suppleant er Simon Andresen.

8. Valg af revisorer
Laila Damm foreslået som revisor, Bent Bach Nielsen foreslået som revisorsuppleant.
Ingen andre forslag.
Laila Damm valgt som revisor og Bent Bach Nielsen som revisorsuppleant.

9. Eventuelt
Intet behandlet.

De grønne spejdere i Kolding SV