Referat generalforsamling 2023

Seest-spejdernes generalforsamling 2023

Referat

Generalforsamlingen blev gennemført den 27. februar 2023 kl. 17.00.

 1. Valg af dirigent

Jonathan Thormann blev foreslået. Ingen andre foreslået. Jonathan Thormann valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt varslet.

 

 1. Valg af referent

Karen Storgaard Larsen blev foreslået. Ingen andre foreslået. Karen Storgaard Larsen valgt.

 

 1. Aflæggelse af beretning v. formanden

Karen Storgaard Larsen aflagde følgende beretning, som efterfølgende blev godkendt af generalforsamlingen.

Når jeg kigger på tilbage på det sidste år hos Seest-spejderne, så fylder corona og nedlukning slet ikke noget. Corona havde ellers påvirket mange af de foregående år med masser af nedlukninger. Derimod er der flere gode begivenheder at se tilbage på i det foregående år hos Seest-spejderne. Sommerens tur til Sjælland for at deltage på Spejdernes Lejr står for mange af vores spejdere, som et højdepunkt, men set fra min stol har der været masser af højdepunkter.  Seest-spejderne har igen i år vist sig at være samarbejde, kammeratskab, spejderfærdigheder og ikke mindst socialt fællesskab. Det er i sig selv et kæmpe højdepunkt.   

Seest-spejderne er fortsat en stor spejdergruppe. Status er, at vi har 3 familier ved familiespejdere, 16 ulve, 4 juniorer, 8 trop-spejdere og 8 senior-spejdere. Det er en fin tilslutning.

Jeg oplever, at vi hos Seest-spejderne giver et godt og relevant spejdertilbud til børn og unge. Vi har dygtige ledere, som alle er optaget af at videregive gode spejderfærdigheder, lære børnene gode samarbejdsevner og inspirere til godt kammeratskab. Stor tak til alle lederne for jeres store frivillige indsats. Jeg er meget imponeret over jeres vilje og evne til at prioritere vores børn og unge hos Seest-spejderne også i jeres travle hverdag. Det er vi alle meget taknemmelige for.

I bestyrelsen har vi været særligt optaget af tre ting det sidste års tid.

For det første er det en løbende opgave, at rekruttere de ledere der skal bruges i en stor spejdergruppe. Vi har som nævnt dygtige ledere hele vejen rundt. Men vi har også ledere, som i kortere eller længere tid skal have en pause fra ledergerningen på grund af uddannelse, job og familieliv. Derfor har vi brug for alles hjælp til at spotte gode lederemner. Særligt er vi udfordret hos bæverne, hvor ledersituationen desværre har medført, at vi ikke kan give et bæver-tilbud.

Dernæst har vi været optaget af at gruppens ledere er i god trivsel som spejderledere. Det er vores indtryk i bestyrelsen, at der er blevet arbejdet konstruktivt med ledelse og trivsel blandt gruppens ledere. I arbejder meget med struktur og planlægning, og der virker til at betyde rigtig meget for trivslen hos alle ledere.  Stort tak til Thomas og Eva for den opgave, som I har påtaget jer med at udgøre en samlet gruppeledelse.

Endelig har vi forsøgt at arbejde med kommunikation i gruppen. Vi vil gerne, at der er god kommunikation mellem gruppen, spejderne og forældrene om alle gruppens aktiviteter.

Som tidligere nævnt blev sommerens deltagelse på Spejdernes Lejr et af årets højdepunkter. Tak til alle jer ledere, som gjorde det muligt for vores store børn og unge at få den oplevelse det er at deltage på sådan en kæmpe spejderlejr.

Ulvene havde også mulighed for at komme på en forårslejr.  

Efter sommerferien havde vi igen mulighed for at holde oprykningsceremoni for alle spejdere og deres forældre. Derfor blev efteråret fyldt med mange gode spejderaktiviteter. Og i november gennemførte vi en rigtig god familielejr, hvor vi var en masse spejdere og familier sammen. Det er dejligt at mærke den opbakning fra forældregruppen til spejderarbejdet.

Men for en spejder er det også enhedsmøderne med spejderaktiviteter, der tæller. Der hvor man uge efter uge kan få flere og flere spejderfærdigheder. Derfor er det også en meget stor glæde, at vi sidste år kunne opstarte en familie-spejder-enhed. Her er der fokus på spejderfærdigheder og spejderfællesskab for hele familien. Tak til Eva og Jonathan for jeres initiativ og engagement i den arbejdsgren.

Tak til jer alle for store og små bidrag til Seest-spejderne gennem det sidste år.

I oktober var bestyrelse og lederflokken sammen om en visionsaften, hvor vi fik 5 grundlæggende principper på plads, som er afgørende for os hos Seest-spejderne. Dem vil jeg gerne dele med jer:

Overordnet vision for spejderarbejdet:

 

 1. Der er mellem ledere, gruppeledere og gruppebestyrelsesmedlemmer enighed om, at følgende værdier og kendetegn for spejderarbejdet i Seest er vigtige for os: Vi lærer børn og unge at tage ansvar, at lykkes i fællesskab, at vi alle er gode til noget, at vi hjælper hinanden, og at der er plads til dig. Det gør vi, fordi vi mener, at hver enkel er værdifuld uanset køn, race, tro, seksuel orientering mv.

 

 1. Vi vil give børn og unge gode spejder-færdigheder, men også spejdermæssige højdepunkter. Derfor udarbejder ledergruppen nu et udkast til ”års-plan” for større lejre og ture, som har et 4-5 års rul omkring SL-lejrene. I årsplanen skal SL, centerlejr, egen gruppetur og en større udenlandstur gerne indgå.

 

 1. Vi vil prioritere, at spejderne får tilbudt alle de uddannelsesmuligheder, som eksisterer – PLPA, Roland, Ulk, mv.

 

 1. Ledernes trivsel og engagement er vigtig. Nogle motiveres af de resultater, som de skaber med spejderne, andre motiveres også af egne udviklingsmuligheder og spejderoplevelser. Vi vil give plads til det hele og løbende sikre kompetenceudvikling også til vores spejderledere.     

 

 1. Vi har ikke nogen vision om at blive større – kun hvis vi også får flere ledere. Der er fortsat vigtig for os, at der er tid og plads til relationen med det enkelte barn. Derfor kan vi fortsat have enheder, som er lukkede for tilgang, når vi vurderer, at der er nødvendigt for enhedens trivsel.

 

Og med det afslutter jeg min beretning for det seneste år hos Seest-spejderne.  

 

 1. Godkendelse af regnskab v. kassereren

Regnskabet blev omdelt og gennemgået. Årets resultat er et underskud på 59.529,55 kr., som primært kan henføres til dyre lejrture, særligt spejdernes lejr.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

 1. Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag, og planer for udvikling og vækst.

Ingen forslag var indkommet, derfor blev intet behandlet under dette punkt.

 

 1. Valg af gruppeleder og gruppeassistent (lederne er stemmeberettiget)

Gruppeleder: Thomas Warming blev foreslået og valgt.

Gruppeassistent: Eva Thormann blev foreslået og valgt

Den samlede gruppeledelse er delt mellem gruppelederen og gruppeassistenten.

 

Lederrepræsentant i gruppebestyrelsen: Pia Nielsen blev foreslået og valgt.

 

 1. Valg af medlemmer til gruppebestyrelsen (Karen Storgaard Larsen og Margit Laursen er på valg)

Der kan vælges op til repræsentanter.

Følgende blev foreslået: Sanne Christesen, Stefan Vandel, Margit Laursen og Karen Storgaard Larsen, som alle blev valgt.

 

 1. Valg af revisorer

Revisor: Laila Damm foreslået og valgt

Revisor-suppleant: Bent Bach Nielsen foreslået og valgt.

 

 1. Eventuelt

Intet behandlet.

De grønne spejdere i Kolding SV