Referat generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamling hos Seest spejdergruppe 2022

 

Jonathan er valgt som dirigent
Simon er valgt som referent:

Beretning ved formanden, Karen Larsen.
Corona har fyldt rigtig meget. Spejderne er mere end onlinearbejde, bl.a. samarbejde, kammeratskab og socialt fællesskab. Gruppen er stadig forholdsvis stor.

Spejdertilbuddet opleves som godt og relevant. Der er dygtige ledere – mange tak for det!!

Bestyrelsen optaget af 3 ting: rekruttering, ny lederkonstruktion, kommunikation.
Der er løbende behov for rekruttering – ligenu mangler der meget en ny bæverleder. Der har i det indeværende år været et stort arbejde med at omtænke ledelsesstrukturen og at få spejdergruppen til at fungere – mange tak for det!!

Corona har fyldt meget, men heldigvis kunne flere lejre gennemføres. Den traditionelle sommerafslutning kunne også holdes. Efteråret var godt og uden restriktioner. Familielejren kunne også gennemføres. Men i december kom smitten igen og gruppen så sig nødsaget til at lukke ned frem til vinterferien. Nu er vi heldigvis i gang igen. Det bliver spændende at se, hvordan Seestspejderne er kommet igennem Corona, fordi det er svært at fastholde spejdere i sådan en nedlukning. Nu er der  heldigvis lejre i udsigt og daglige spejderaktiviteter, som forhåbentligt kan gennemføres normalt.

Beretningen bliver vel modtaget. Kommentarerne lyder på, at den er fyldestgørende, og der lyder også et stort tak til gruppebestyrelsen.

 

Godkendelse af regnskab v. Margit
Regnskabet gennemgås. Det bemærkes, at der er væsentligt færre indtægter fra kontingenter, hvilket vi regner med primært skyldes Corona.
I alt i offentlige tilskud er der kommet ca. 85.000 ind. Der har også været tilskud fra den selvejende, indtægter fra kirkeblade m.m. I alt har der være en indtægt på 153.667.-
Der er i alt udgifter for 188.961, hvilket giver et underskud på 35.294,- kroner for 2022.
Det bemærkes også at ’Salg af annoncer’ er i virkeligheden ’Kontingenter’

Spørgsmål: Hvor meget af tab på kontingent skyldes nedsat kontingent og hvor meget skyldes tab af spejdere? Det har vi ikke umiddelbart et svar på? Men vi formoder, at det gør det til dels.

Det lavere medlemstal vil betyde færre indtægter fra kommunen med mindre at kommunen vælger at se stort på, at der reelt har været færre aktiviteter.

Spørgsmål: Kan vi i højere grad ansøge den selvejende om materialer? Eller rettere er det en påmindelse o, at huske at søge den selvejende om sådanne ting.

Generalforsamlingen konkluderer, at vi fortsat har en solid økonomi.

 

Gruppens arbejde de kommende år.
Der er ingen indkomne forslag på forhånd.
Der er en tanke fra Eva om at indføre ’familiespejder’. Det vil gøre det lettere at få bævergruppen til at fungere.
Der kommer en venlig henstilling fra den selvejende i form af Karsten: Vi bør overveje, om vi har forslag til at forbedre hytten og grunden. Den selvejende har penge og det er ikke meningen, at den forening skal skabe en formue. Det foreslås, at gruppen samler forslag og ønsker på et efterfølgende møde med henblik om at søge den selvejende om tilskud. Dette tages op på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

Valg til ledergruppen
Ledergruppen ønsker fortsat den tredelte ordning af ledelsen. Det er i princippet Thomas og Emil, der er på valg. Thomas modtager genvalg. Emil stiller op med det forbehold, at han regner med at trække sig inden længe. Emil vil gerne tage posten indtil sommer, så det kan nås at finde en erstatning. Mødet vedtager, at Emil kan fortsætte og at lederne kan finde en ny løsning på et kommende møde.

 

Valg til bestyrelsen
Simon Andreasen modtager genvalg.
Jonathan Thormann modtager genvalg
De vælges begge med akklamation.

 

Valg af to revisorer
Vi ønsker at fortsætte med Laila Damm som revisor og Bent Nielsen som suppleant. Mødet har dog ikke på forhånd indhentet svar på, om de vil fortsætte. Mødet vedtager, at vi ønsker at fortsætte med dem, såfremt de ønsker at fortsætte.

Det noteres, at vi til næste generalforsamling skal være opmærksom på, at vi ikke rammer ugen for fastelavnsfest på Bakkeskolen.

 

Eventuelt
Emils pause fra sommer kommer til at betyde yderligere ledermangel i gruppen.
Det drøftes, om vi skal nedsætte kontingentet for de første måneders nedlukning. Forsamlingen er af den holdning, at vi ikke skal nedsætte kontingentet.

 

De grønne spejdere i Kolding SV