Referat Generalforsamling 19. april 2021

Referat af generalforsamling for Seest-spejderne den 19.april 2021

Til stede: Karen, Pia, Jonathan, Eva, Jesper, Thomas, Anita, Kenneth, Louise, Margit, Emil, Per

1: Valg af dirigent: Jonathan er valgt

2: Referent: Simon Ø. Andreasen er valgt

3: Beretning ved formanden: Karen S. Larsen
Seest-spejderne er stadig en stor gruppe, der er pænt med medlemmer i grupperne. Vores spejdertilbud opleves som godt og relevant, ikke mindst pga. lederne. Der gives en stor tak til lederne.
Tre fokuspunkter i bestyrelsen: 1) Rekruttering af nye ledere. Der er til stadighed brug for alles hjælp til at spotte nye ledere, da der er en stadig, naturlig udskiftning. 2) Trivsel blandt lederne. Thomas, Emil og Louise har løftet opgaven flot. 3) God kommunikation – det er bestyrelsen meget optaget af.

Corona har fyldt. Fx blev distrikslejren flyttet og familielejren blev aflyst. Gruppeturen i april blev også aflyst. Nu gør enhederne klar til sommerens distrikslejr. Der planlægges også at holde familielejr i år. Bestyrelsen har besluttet at nedsætte kontingentet til 200 pga. nedlukningen.

Corona har selvfølgelig også skabt frustrationer pga. planer der ikke kunne gennemføres. Dette har også været en del af baggrunden for, at vi har skubbet genåbningen en smule, så lederne ikke skulle risikere at aflyse flere aktiviteter.

Der har været nogle få onlineaktiviteter i perioden. Bestyrelsen håber på en god opstart, hvor glæden ved spejder genfindes.

Der lyder en særlig tak til Louise, som har været gruppeleder i 10 år. Louise har meddelt, at hun ikke vil genopstille i år. Louise har været medvirkende til at få spejdergruppen på ret køl hen over årene.

 

4: Fremlæggelse af regnskab ved Margit.
Margit gennemgik indtægter og udgifter. At bemærke er:
Der har været tilskud fra Kolding Kommune på cirka 90.000,-, som vi ikke håber at skulle tilbagebetale pga. aflyste aktiviteter. Indtil videre tyder det ikke på, at Kolding Kommune skal have noget retur.
Der har været et overskud på cirka 10.000,- i det forgangne år.

Der er underskrift fra revisionen. Regnskabet godkendes.

 

5: Gruppens arbejde fremover.
Der har ikke været indkomne forslag.

 

6: Valg af medlemmer til gruppeledelsen
Thomas takker også for Louises indsats.
Der har som nævnt været tre medlemmer i gruppeledelsen. Denne konstruktion er dog ikke officielt godkendt endnu i korpset, derfor har der været én officiel leder og to assistenter, men en flad struktur i praksis.
Emil og Thomas genopstiller. Eva vil gerne stille op, så der fortsat kan være tre. Den tilbageværende gruppeledelse lægger op til at fortsætte med tre, da det fungerer godt og favner bredt i gruppen. Dog kan kommunikationen være en udfordring mellem tre.

De tre kandidater præsenterer sig selv. Derefter blev der foretaget valg, om lederne ønsker 1, 2 eller 3 i gruppebestyrelsen. Der var flertal for tre medlemmer.

Thomas vælges som tegningsberettiget og dermed officiel leder i forhold til korpset. Det vedtages også at hele gruppeledelsen sidder i gruppebestyrelsen med én stemme. Derudover skal der sidde endnu en ledelsesrepræsentant. Denne repræsentant vælger lederne på næste ledelsesmøde.

 

7: Valg af medlemmer til gruppebestyrelsen
Karen og Margit er på valg. De modtager genvalg. Karen, Margit, Simon og Jonathan sidder herefter i gruppebestyrelsen.

Laila Dam fortsætter som revisor.
Bent Bank Nielsen vil gerne fortsætte som revisorsuppleant – disse to fortsætter.

8: Eventuelt.
Der var ikke noget til punktet.

De grønne spejdere i Kolding SV