Forældre/gruppemøde 2019

1. Valg af dirigent Tim Christensen foreslået, ingen andre forslået, Tim Christensen valgt.

2. Aflæggelse af beretning v. formand Tim Christensen Spejderne: Der er stort engagement og en god sober tone i alle spejdergrupper. Det er dejligt, at opleve det gode sociale samvær. KFUM spejderne i Seest er populært, fordi det har fået ry at være ”rigtige spejder”. Pt. er der følgende antal spejder i grupperne: 11 bævere, 25 ulve (5 på venteliste), 14 juniorer, 9 tropspejdere. Ledere: Vi har gode ledere. Der er stor respekt for jeres gode arbejde. Det takker formanden dybt for. Det er godt, at I hjælper hinanden. Bæver: 3 ledere (2 stopper til sommer) + 1 assistent. Der er fundet 1 ny leder, som begynder efter sommerferien 2019. Efter 25 og 26 års spejderleder-tjeneste stopper to ledere. Stor tak for indsatsen. Ulveleder: 3. Juniorledere: 2. Tropledere: 3 Forældrene: Tak for lån af jeres unger. Tak for engagement, initiativ og opbakning. Tak for overbærenhed med, at vi ikke altid er færdige til tiden. Gruppebestyrelsen: Tak for godt samarbejde og opbakning. Det sidste år har handlet om kommunikation og om at engagere spejderforældrene på en mere struktureret måde. Fremtiden: Vi har en drøm om at skabe bedre rammer (hytte) for spejderarbejdet. Der er lejre, familielejre og spejderkurser på tapetet. Arbejdet med at strukturere på kommunikationen fortsætter. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

3. Godkendelse af regnskab Kasserer Margit Laursen gennemgik regnskabet. Regnskabet er revideret af Laila Damm. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Gruppens arbejde fremover Sommerlejre i Seest-gruppen vil fremover være i uge 28. Lederne har overvejelser om udenlandsture i de kommende år. For at det er realistisk, er der en række tilbud i nærområdet, som er forberedende for spejderne. Fenris-tur overvejes til troppen. En mulighed er også Roland 1 til de ældste spejder. Der skal løbende være fokus på at rekruttere nye lederkræfter. Det er vigtigt, at de ældste spejdere får gode spejderuddannelser, så der løbende er unge lederkræfter.

5. Valg af medlemmer til gruppebestyrelsen I 2019 er følgende på valg: Margit Laursen (modtager genvalg), Karen Storgaard Larsen (modtager genvalg), Svend Erik Andersen, Kim Skovsen. Følgende blev valgt: Margit Laursen og Karen Storgaard Larsen. I 2020 er følgende på valg: Tim Christensen, Jan Laursen, Simon Andreasen og Thomas Warming. Lederrepræsentant til gruppebestyrelsen: På valg er Louise Robsahm. Louise Robsahm foreslået ingen andre forslået. Louise Robsahm valgt.

6. Valg af revisorer Laila Damm foreslået, ingen andre forslået. Laila Damm valgt. Revisorsuppleant Bent Bak Nielsen blev foreslået. Ingen andre foreslået. Bent Bak Nielsen valgt.

7. Samværsregler Der skal i alle gruppe beskrives samværsregler, som forebygger overgreb på børn og beskytter lederne mod uretmæssige beskyldninger om overgreb. Der bliver lavet spilleregler for samvær med børnene til møder, ture og lejre. Gruppelederen har ansvaret for, at samværsreglerne bliver udarbejdet. Lederne og gruppebestyrelsen skal godkende samværsreglerne. I den forbindelse drøftes også procedure for indhentelse og genindhentelse af børneattester. Kommunikation og procedure for aftaler med forældre skal også indgå i samværsregler. Samværsreglerne bliver hængt op i spejderhytten, så de er tilgængelige.

8. Familielejr Gruppebestyrelsen drøftede på sidste møde, om familielejren som alternativ til den nuværende form skulle være mere primitiv. Gruppebestyrelsen ønsker generalforsamlingens holdning til det forslag. Der er på generalforsamlingen opbakning til at bibeholde det nuværende koncept og til at fastholde den nuværende lejrsted. Generalforsamlingen tilkendegiver også, at det nuværende tidspunkt – en weekend i november – er et godt tidspunkt. Tidspunktet er også velvalgt i forhold til, at nye spejdere kan være begyndt efter sommerferien, og derfor skal have været spejdere et par måneder inden der er lejr. I den henseende er familielejren også en god ”første spejderlejr” at få erfaring med.

9. Indkomne forslag A. At der indføres egenbetaling på kursusdeltagelse. Generalforsamlingen beslutter, at der for 2019 ikke indføres egenbetaling på kursus for spejderne. Punktet drøftes hvert år på generalforsamlingen. B. Kontingent for 2019 – fastholdes på 400 kr. pr. halvår. Generalforsamlingen godkender forslaget.

10. Eventuelt Intet behandlet.

De grønne spejdere i Kolding SV